Land O'frost Honey Ham & Honey Smoked White Turkey, Premium Variety 20 oz