The Greek Gods Yogurt, Honey Vanilla, Greek Style 24 oz