Rose's Grenadine Syrup 12 fl oz

Please enjoy responsibly.